Kategorie

Producenci

eBiuletyn-Newsletter

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SALONAGD.COM

 

Regulamin ważny od 25-12-2014

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego salonagd.com dostepnego pod adresem www.salonagd.com

 

2. Właścicielem Sklepu Internetowego salonagd.comjest Firma Handlowo-Propdukcyjno-Usługowa DOMER z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 19, 31-159 Kraków, NIP: 944-128-65-79, REGON: 351182124.

 

3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@salonagd.com , telefonicznie pod numerami telefonów: 12-423-31-59, 507-423-319 w dnoi robocze w godzinach 10-18, w soboty w godzinach 9-13. Adres korespondencyjny: FHPU DOMER, al. Słowackiego 19, 31-159 Kraków

 

 

 

2 DEFENICJE

 

1. Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Partneragdrtv.com.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

 

2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

 

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

5. Sklep – Sklep Internetowy salonagd.com dostępny pod adresem internetowym www.salonagd.com

 

6. Punkt odbioru osobistego – obiekty handlowe przeznaczone do detalicznej sprzedaży towarów, prowadzone przez Właściciela Sklepu w wybranych punktach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

 

8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 

9. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, skorzystanie z usługi rezerwacji towaru, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 

10. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

 

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego salonagd.com

 

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego salonagd.com zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji bądź rezerwacji towaru.

 

3. Usługa rezerwacji towaru umożliwia zarezerwowanie towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu zakupu i odebrania towaru w wybranym Punkcie odbioru osobistego. W takim przypadku dokonanie rezerwacji nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży na odległość. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym Sklepie Punkcie odbioru osobistego.

 

4 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 

5 Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia, w sposób określony w §. 6., a także korzystać z usługi rezerwacji towaru, w sposób określony w §. 7.

 

6 Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie towaru po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

 

7.Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

 

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

 

a. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

 

b. włączoną obsługę Java Script,

 

c. aktywny adres e-mail.

 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

 

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

 

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

 

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 

a. imię i nazwisko,

 

b. adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

 

c. numer telefonu.

 

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 

a. firmę,

 

b. numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 

c. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

 

d. imię i nazwisko osoby do kontaktu,

 

e. numer telefonu.

 

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

7. Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

 

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

9. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

 

10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 

11. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

 

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

 

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

 

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

 

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

 

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

 

g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

 

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

 

14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

15. Termin wypowiedzenia umowy przez Właściciela Sklepu w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

 

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego salonagd.com

 

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego salonagd.com są Sprzedający oraz Klient.

 

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta). Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży musi zarejestrować się w Sklepie, po dokonaniu rejestracji tworzone jest Konto Klienta.

 

 

 

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 

6. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

 

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

 

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18 sobotę w godzinach od 09:00 do 13.

 

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

 

a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

 

b. dodania ich do koszyka,

 

c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

 

d. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

 

e. kliknięcia przycisku " Zamawiam i płacę".

 

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

 

a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

 

b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

 

c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

 

11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

 

12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 

13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu salonagd.com są podawane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy jest obliczany w formularzu zamówienia po ustaleniu wagi i wielkości przesyłki. Koszt dostawy podawany jest przed zawarciem umowy.

 

14. Sklep salonagd.com wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

 

§. 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA

 

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

 

2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 30 dni. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze lub odbioru osobistego, od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 

3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską Patron Service, FedEx (przesyłki wielkogabarytowe) lub przez Pocztę Polską

 

Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

 

5. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży.

 

§. 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 

  1. wiadomością e-mail, na adres: sklep@salonagd.com

  2. w formie pisemnej, na adres FHPU DOMER, al. Słowackiego 19, 31-159 Kraków

 

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 

  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

12. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §. 8 ust. 1 nie przysługuje Przedsiębiorcom.

 

13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

 

9.PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy salonagd.com oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

 

3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

 

5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

6. Klient nie może kopiować zdjęć, opisów ani treści zawartych w Sklepie internetowym salonagd.com

 

10. PŁATNOŚCI

 

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 

a. przelewem na rachunek bankowy – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

 

b. przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy,

 

c. osobiście, gotówką lub w wybranych Punktach odbioru osobistego w dniu odbioru.

 

2. Przelewu należy dokonać po potwierdzeniu zamówienia przez Właściciela, dane do przelewu: FHPU DOMER, al. Słowackiego 19, 31-159 Kraków Plus Bank, numer rachunku bankowego: 54 1680 1062 0000 3000 0088 2839. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

 

3. W przypadku płatności gotówką lub towar wydawany jest po dokonaniu zapłaty przez Klienta w Punkcie odbioru osobistego.

 

11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Właściciel Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 

2.Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

 

3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego salonagd.com który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

5. Właściciel Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 

a. oznaczenia identyfikujące Klienta,

 

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,

 

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

 

d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

6. Właściciel Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Właściciel Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

 

7. Właściciel Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

8. Właściciel Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 

9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

 

10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

 

11. Wraz z usunięciem Konta Klienta Właściciel Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

12. REKLAMACJE

 

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, usługi rezerwacji towarów, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

 

a. imię i nazwisko,

 

b. numer zamówienia

 

c. opis niezgodności towaru/usługi z umową,

 

d. datę zakupu/rezerwacji,

 

e. protokół szkody,

 

f. model sprzętu i numery fabryczne,

 

g. informacja odnośnie stanu oryginalnego opakowania,

 

h. adres gdzie znajduje się zakupiony produkt,

 

i. adres mailowy Klienta zgłaszającego reklamację.

 

3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

 

4. Reklamacje można składać za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@salonagd.com

 

5. Reklamacja zostanie rozparzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 

13 ZDJĘCIA I OPISY W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą ze stron internetowych producentów lub dystrybutorów produktów oferowanych w sklepie internetowym salonagd.com

 

§. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

 

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

 

4.O  każdej  zmianie  Regulaminu  Sklep powiadomi  zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 

5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SALONAGD.COM WAŻNY DO 24-12-2014

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Salonagd.com dostępnego pod adresem www.salonagd.com

2. Operatorem Sklepu Internetowego Salonagd.com jest Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa ”Domer” z siedzibą w Krakowie (31-159), Aleja Słowackiego 19; wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 10289/96 dnia 23.11.1996 r., NIP 944-128-65-79, REGON 351182124.

3. Operator Sklepu Internetowego Salonagd.com świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.


§2. DEFENICJE.

1. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego Salonagd.com, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep – Sklep Internetowy Salonagd.com dostępny pod adresem internetowym www.salonagd.com.

6. Punkt odbioru osobistego – siedziba sklepu tj, al. Slowackiego 19, 31-159 Kraków

7. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

9. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, skorzystanie z usługi rezerwacji towaru, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

10. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.


§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Salonagd.com oraz świadczy usługę rezerwacji towarów..

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Salonagd.com w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, bądź rezerwacji towaru.

3. Usługa rezerwacji towaru umożliwia zarezerwowanie towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu zakupu i odebrania towaru w wybranym Punkcie odbioru osobistego. W takim przypadku dokonanie rezerwacji nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży na odległość. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym Sklepie Punkcie odbioru osobistego.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia, w sposób określony w §. 6., a także korzystać z usługi rezerwacji towaru, w sposób określony w §. 7.

6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie lub skorzystać z usługi rezerwacji towaru po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Nie ma możliwości wysyłki towaru za granicę kraju.
 
§.4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

a. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. włączoną obsługę Java Script,

c. aktywny adres e-mail.

2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://salonagd.com/content/1-polityka-prywatnosci

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§.5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a. imię i nazwisko,

b. adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c. numer telefonu.

2. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a. firmę,

b. numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d. imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e. numer telefonu.

3. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 9.

5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,

6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

9. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

10. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 9 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

13. Termin wypowiedzenia umowy przez Operatora Sklepu w przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni.

 
§.6. WARUNKI SPRZEDAŻY


1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Salonagd.com.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Salonagd.com są: Sprzedający oraz Kupujący.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika). Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży musi zarejestrować się w Sklepie, po dokonaniu rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w sobotę w godzinach od 09:00 do 13:00.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b. dodania ich do koszyka,

c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d. wybrania dokumentu zakupu tj. paragon lub faktura

e. wciśnięciu przycisku ''Potwierdzam zamówienie''

10. Po wykonaniu ww. czynności Użytkownik otrzyma na podany przez siebie podczas rejestracji adres e-mail wiadomość mailową potwierdzającą złożenie zamówienia.

11. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Salonagd.com podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy jest obliczany w formularzu zamówienia po ustaleniu wagi i wielkości przesyłki. Koszt dostawy podawany jest przed zawarciem umowy.

14. Sklep Salonagd.com wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

15. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy.


§.7. WARUNKI REZERWACJI TOWARÓW

1. Skorzystanie z usługi rezerwacji towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Salonagd.com możliwe jest po dokonaniu rejestracji, w sposób wskazany w §. 5.

2. Rezerwacja towarów, złożona za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie pod numerem Tel. (12) 423 31 59, nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a składa się z następujących czynności:

a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b. dodania ich do koszyka,

c. wybrania sposobu zapłaty,

d. potwierdzenia zamowienia

3. W wyniku zarezerwowania towarów, za pośrednictwem strony internetowej Salonagd.com lub telefonicznie, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W odpowiedzi na rezerwację towarów sprzedający potwierdza dostepność zamówionego towaru w punkcie odbioru osobistego (al. Słowackiego 19, 31-159 Kraków) za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny.

4. W wyniku skorzystania przez Użytkownika z usługi rezerwacji towarów, Sprzedający zapewnia, iż towar będzie dostępny w wybranym przez Użytkownika Punkcie odbioru osobistego przez okres 7 dni, liczonym od dnia otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia rezerwacji.

5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w Punkcie odbioru osobistego, jeżeli w terminie określonym w ust. 4 Użytkownik, który dokonał rezerwacji towaru, lub osoba przez niego upoważniona stawi się osobiście w wybranym przez siebie Punkcie odbioru osobistego w celu dokonania zapłaty i odebrania zarezerwowanego towaru.

6. Użytkownik ma obowiązek, na żądanie pracownika Punktu odbioru osobistego, przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem a osoba upoważniona przez Użytkownika ma obowiązek przedstawić pisemne upoważnienie.

7. Do momentu zawarcia umowy, na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania i Klient może w każdym momencie zrezygnować z rezerwacji.


 
§.8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

4. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika w konto bankowe.

5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
§.9. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON


1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Salonagd.com oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
 
§.10. PŁATNOŚCI
 
1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a. przelewem na rachunek bankowy,

b. przy odbiorze, czyli za pobraniem,

c. osobiście, gotówką

d. za pośrednictwem systemu ratalnego Santader Consumer Bank.


2. Przelewu należy dokonać po potwierdzeniu zamówienia przez Operatora, dane do przelewu: ''Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna DOMER'' al. Słowackiego 19, 31-159 Kraków, Invest Bank SA o/Kraków, numer rachunku bankowego: 54 1680 1062 0000 3000 0088 2839

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

5. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu ratalnego Santander Consumer Bank, Kupujący oświadcza że zapoznał się z zasadami płatności oferowanymi przez operatorów tych usług i będzie się do nich stosował.

 
§.11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego Salonagd.com, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

7. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 
§.12. REKLAMACJE


1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, usługi rezerwacji towarów, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a. imię i nazwisko,

b. numer zamówienia

c. opis niezgodności towaru/usługi z umową,

d. datę zakupu/rezerwacji,

e. protokół szkody,

f. model sprzętu i numery fabryczne,

g. informacja odnośnie stanu oryginalnego opakowania,

h. adres gdzie znajduje się zakupiony produkt,

i. adres mailowy użytkownika zgłaszającego reklamację.

3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@salonagd.com lub pod numerem telefonu: (12) 632 30 69

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

 
§.13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

4. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

5. Regulamin obowiązuje  do dnia 24-12-2014

                                                                                       


Szukaj

Kontakt

Telefon:12-632-30-69 12-423-31-59 507-423-319

Skontaktuj się z naszą infolinią

Raty Santander